Кое е твоето
занимање?

Previous Next

Алатничари и сродни занимања

Градежни инженери

Дизајнери на производи и облека

Техничари за електротехника

Фризери

Медицински сестри

Ветеринари

Ракувачи на машини за прехрамбени и слични производи

Механичари и монтери на моторни возила

Биолози, патолози, фармаколози, ботаничари, зоолози и сродни стручњаци

Новинари

Програмери за апликација

Стручњаци за маркетинг и реклама

Производители на млечни производи

Агрономи, шумарски инженери и сродни стручњаци

Заварувачи и сечачи со пламен

Транспортни службеници

Шанкери

Стоматолози

Инженери за животна средина

Електроинженери

Аналитичари на менаџмент и организација

Систем администратори

Техничари за машинство и сродни занимања

Техничари за хемиско-технолошки, прехранбени и биотехнолошки занимања

Оператори за внес на податоци

Магационери и сродни занимања

Фасадери и гипсари

Преработувачи на месо, риба и сродни прехранбени артикли

Рудари и каменокршачи

Возачи на автомобили,такси-возила и комбиња

Ракувачи со кранови, дигалки и слични постројки

ИКТ Оператори

Рудари и металуршки инженери

Општи доктори по медицина

Оператори со медицинска опрема

Планери на конференции и слични настани

Службеници во обложувалници, казина и сродни занимања

Занимања за згрижување на деца

Обезбедување

Стаклари

Монтери и механичари на информатичка и комуникациска технологијa

Ракувачи со машини за изработка на гумени производи

Ракувачи со машини за шиење на текстил, кожа и крзно

Ракувачи со машини за перење

Возачи на подвижни земјоделски и шумарски машини

Сметководители

Службеници во книговодство

Келнери

Пекари

Негуватели на болни лица во домашни услови

Помошници за здравствена грижа

Ѕидари

Готвачи

Плиноинсталатери

Развивачи на софтвер

Ракувачи со постројки за обработка на руда и камен

Помошници во продажба во продавници

Техничари и асистенти за физиотерапија

Фармацевти