Составувачи на електрична и електронска опрема

Составувачи на електрична и електронска опрема

Активности

Составувачите на електрична и електронска опрема составуваат електромеханички компоненти или делови од електрична опрема, како и компоненти или делови од електроопрема според конкретно дефинирани постапки.

 

Задачите вклучуваат:

  • проучување на прегледи за работа, спецификации, цртежи и дијаграми за да се утврди потребниот материјал и инструкции за монтажа;
  • составување на електромеханички компоненти или делови од електрична опрема според конкретно дефинирани постапки;
  • составување на делови на електрична опрема во финален производ според конкретно дефинирани постапки;
  • составување на електронски компоненти или делови во потсклопови според конкретно дефинирани постапки;
  • составување на потсклопови во електронски склопови според конкретно дефинирани постапки;
  • користење на специјална опрема и алат за лемење и микрозаварување на елементите;
  • тестирање на завршените производи и елиминирање на дефектните инсталации и кола;
  • водење на евиденција за работата во посебна документација;
  • вршење на сродни задачи;
  • надзор на други работници.

 

Во оваа единечна група спаѓаат следните занимања:

8212.01 Составувач на батерии

8212.02 Ракувач со машини за производство на батерии

8212.03 Составувач на акумулатори

8212.04 Електронамотувач

8212.05 Електронамотувач, специјализиран

8212.06 Импрегнирач на електромеханичарски компоненти и склопови

8212.07 Составувач на електромотори

8212.08 Составувач на мали трансформатори

8212.09 Составувач на електрични мерни инструменти и склопови

8212.10  Составувач на електроинсталациски материјал

8212.11  Составувач на сијалици

8212.12  Опслужувач на машина за производство на сијалици

8212.13 Составувач на расветни тела

8212.14 Спојувач на електротехнички елементи

8212.15  Составувач на електрожичани снопови

8212.16  Составувач на апарати за домаќинство

8212.17 Составувач на електромеханички компоненти и склопови

8212.18 Составувач на печатени плочи

8212.19 Составувач на електронски склопови

8212.20 Составувач на телефонски апарати

8212.21  Составувач на телекомуникациска опрема

8212.22 Составувач на електронска опрема

8212.23 Составувач на сметачка опрема

8212.24 Оператор за монтирање на бојлери

8212.25 Оператор за производство на грејачи

8212.26 Оператор за производство на инсталации

 

(Извор: Национална класификација на занимања, ISCO -08 ,www.stat.gov.mk)

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Составувачите на електрична и електронска опрема составуваат електромеханички компоненти или делови од електрична опрема, како и компоненти или делови од електроопрема според конкретно дефинирани постапки.

Потребно образование при вработување

Средно образование

Просечна месечна нето заработувачка

18.985 МКД

Слободни работни местa

143