Рударски и металуршки инженери

Рударски и металуршки инженери

Активности

Рударските инженери спроведуваат истражувања, проектираат, развиваат оперативни методи за работа и надгледуваат спроведување на методи на комерцијално вадење на цврсти минерални суровини, нафта, природен гас и вода од внатрешноста на земјата и под вода, нивно облагородување и испраќање за преработка. Металуршките инженери истражуваат, проектираат и развиваат комерцијални методи за издвојување на металот од рудата и добивање на нови легури, керамика и други материјали и проучуваат технолошки аспекти на одделни материјали, производи и советуваат во врска со нив.

Задачите вклучуваат:

 • истражување, советување при проектирање и развивање на нови или подобрување на методи во врска со инженерските аспекти во рударството и екстракцијата на нафта, гас и вода;
 • дефинирање на најпогодни методи за ефикасно рударство и екстракција, видови на машини што ќе се користат, планирање на поставеноста на и раководење со изградбата на рударски окна и тунели;
 • утврдување на најсоодветни места на метали од руда како и машини и опрема кои притоа се користат;
 • планирање, проектирање и надгледување на изработката, опремувањето и испитувањето на места каде што се дупчи нафта, плин и вода, на копно и под вода;
 • планирање, проектирање и надгледување на изградбата на системот за вештачко подигање на флуиди од места за дупчење, нивно собирање, облагородување и испраќање, складирање во геолошки структури, како и транспорт до постројките за преработка;
 • воспоставување на безбедносни стандарди и постапки и објекти за прва помош, особено под земја;
 • истражување, унапредување на методите за одвојување на метал од рудата и советување за нивната примена;
 • испитување на својствата на металите и легурите, развивање на нови легури; советување за надгледување од технички аспекти на производството и преработката на метали и легури;
 • проучување и советување за технолошките аспекти на одделни материјали, производи и постапки;
 • советување и соработка со релевантни стручњаци во другите технички струки, особено со геолозите и геофизичарите;
 • изработка на научни трудови и пишување на извештаи;
 • вршење на сродни работи;
 • надзор на останатите соработници.

Во оваа единечна група спаѓаат следните занимања:

2146.01 Инженер за нафтено рударство

2146.02 Инженер за рударско мерење

2146.03 Останати рударски инженери

2146.04 Рударски инженер за вадење на нафта и плин

2146.05 Рударски инженер за одвојување

2146.06 Рударски инженер за рудници на јаглен

2146.07 Рударски инженер за рудници на метални руди

2146.08 Рударски инженер – главен технолог во јама

2146.09 Рударски инженер – проектант

2146.10 Рударски инспектор – инженер

2146.11 Инженер по металургија – истражувач

2146.12 Инженер по металургија – проектант

2146.13 Инженер по металургија – технолог

2146.14 Инженер по металургија – технолог за калапирање

2146.15 Инженер по металургија – технолог за пресување

2146.16 Инженер по металургија – технолог за топење

2146.17 Инженер по обоена металургија

2146.18 Инженер за црна металургија

2146.19 Инженер – металург

2146.20 Инженер – металург за обработка на метал

2146.21 Инженер – металург за производство и преработка на метал

2146.22 Останати инженери металурзи

2146.23 Инженер за рударска заштита

2146.24 Сменоводител во рудник

2146.25 Одговорен инженер за дупчење, минирање

2146.26 Одговорен инженер за експлоатација и мобилност на опрема

2146.27 Управник на флотација

 

(Извор: Национална класификација на занимања, www.stat.gov.mk, врз основа на ISCO -08)

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Рударските инженери спроведуваат истражувања, проектираат, развиваат оперативни методи за работа и надгледуваат спроведување на методи на комерцијално вадење на цврсти минерални суровини, нафта, природен гас и вода од внатрешноста на земјата и под вода, нивно облагородување и испраќање за преработка. Металуршките инженери истражуваат, проектираат и развиваат комерцијални методи за издвојување на металот од рудата и добивање на нови легури, керамика и други материјали и проучуваат технолошки аспекти на одделни материјали, производи и советуваат во врска со нив.

Потребно образование при вработување

Високо образование

Просечна месечна нето заработувачка

38.411 МКД

Слободни работни местa

15