Стручњаци за заштита на животна средина

Стручњаци за заштита на животна средина

Активности

Стручњаците за заштита на животната средина спроведуваат истражувања, унапредуваат и развиваат знаења, теории и оперативни методи за работа во насока на поставување на критериумите и оценување на ефектите од човековата активност и климатските промени врз животната средина. Тие развиваат планови и решенија за заштита и обновување на природните ресурси и минимизирање на загадувањето на животната средина.

Задачите вклучуваат:

  • спроведување на истражувања, тестирање и собирање на примероци потребни за еколошки анализи;
  • идентификување на изворите на еколошките проблеми и препорачување на методи за нивно спречување и контрола;
  • процена на можните последици врз животната средина од прекумерното уништување на природните ресурси;
  • изработка на планови и анализи за обновување и зачувување на природните ресурси и унапредување на животната средина;
  • предлагање на мерки за заштита на животната средина до надлежните институции;
  • спроведување на ревизии за да се оцени влијанието на човековата активност и климатските промени врз животната средина;
  • преземање на акции кон сите оние кои не ги почитуваат законите и прекумерно загадуваат;
  • изработка на научни трудови и пишување на извештаи;
  • вршење на сродни работи;
  • надзор на останатите соработници.

 

Во оваа единечна група спаѓаат следните занимања:

2133.01 Еколог

2133.02 Инспектор за заштита на околината и животната средина

2133.03 Еколошки советник

2133.04 Советник за заштита на животната средина

2133.05 Еколошки ревизор

2133.06 Еколошки консултант

2133.07 Еколошки истражувач

2133.08 Еколошки научник

2133.09 Аналитичар за квалитет на воздухот

2133.10 Аналитичар за квалитет на водата

2133.11 Аналитичар за квалитет на почвата

(Извор: Национална класификација на занимања, ISCO -08, www.stat.gov.mk, )

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Стручњаци за животната средина Стручњаците за заштита на животната средина спроведуваат истражувања, унапредуваат и развиваат знаења, теории и оперативни методи за работа во насока на поставување на критериумите и оценување на ефектите од човековата активност и климатските промени врз животната средина. Тие развиваат планови и решенија за заштита и обновување на природните ресурси и минимизирање на загадувањето на животната средина.

Потребно образование при вработување

Високо образование

Просечна месечна нето заработувачка

30,544 МКД

Слободни работни местa

3