Планери на конференции и слични настани

Планери на конференции и слични настани

Активности

Планерите на конференции и слични настани планираат, организираат и координираат услуги за конференции, конгреси, приредби, свечености, банкети, семинари, јубилеи и други слични настани и случувања.

Задачите вклучуваат:

 • рекламирање на конференции, конвенции и организирање на изложби за
  потенцијалните купувачи;
 • барање и давање на информации во поглед на услугите, ако е потребно, за
  наемнина за простор, опрема, угостителски услуги, репрезентација и други
  услуги;
 • одржување на состаноци со клиентите и дискутирање за потребните услуги и
  можности во врска со нивните свечености;
 • аранжирање и координација на услугите и средствата како што се уреди за
  сигнализација, проекција, опрема за звучни и визуелни ефекти, услуги околу
  транспортот за настаните, подготвување на презентација и слично;
 • организација на уписнина со партиципација;
 • преговарање за типот на услугите и цените во рамките на дозволениот буџет;
 • надгледување на работните договори и поднесување на извештаи за варијациите на работните нарачки;
 • вршење на сродни задачи;
 • надзор на други работници;

Во оваа единечна група спаѓаат следните занимања:

3332.01  Секретар на организација

3332.02  Агент за културни приредби

3332.03  Агент за музички приредби

3332.04  Агент за театарски приредби

3332.05  Организатор на конгреси

3332.06  Организатор на конференции

3332.07  Организатор на културно – забавни приредби

3332.08  Планер на венчавки

3332.09  Агент за логистика

(Извор: Национална класификација на занимања, www.stat.gov.mk, врз основа на ISCO -08)

 

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Планерите на конференции и слични настани планираат, организираат и координираат услуги за конференции, конгреси, приредби, свечености, банкети, семинари, јубилеи и други слични настани и случувања.

Потребно образование при вработување

Средно образование

Просечна месечна нето заработувачка

31.165 МКД

Слободни работни местa

23