Преработувачи на месо, риба и сродни прехранбени артикли

Преработувачи на месо, риба и сродни прехранбени артикли

Активности

Преработувачите на месо, риба и подготвувачите на сродни прехранбени артикли подготвуваат животни за колење, чистат и обработуваат месо и риба и подготвуваат  лични производи конзервираат месо и други прехранбени производи со сушење, солење и чадење.

Задачите вклучуваат:

  • подготвување на животни за колење и понатамошна преработка;
  • дерење на кожата на животните и средување на месото;
  • подготвување на месо, колбаси, каши и слични производи со едноставни машини за сечење, мешање и обликување;
  • ставање на месо и други прехранбени продукти во солило;
  • работа со пушници или печки за чадење на месо, риба и други прехранбени производи;
  • варење и подготвување на месо и други прехранбени производи;
  • почитување на посебните стандарди за обработка и чување на месни производи;
  • продажба на готовите производи од месо и риба, вклучувајќи и амбалажа, етикети и исплата на готовина;
  • вршење на сродни задачи;
  • надзор на други работници.

Во оваа единечна група спаѓаат следните занимања:

7511.01 Месар

7511.02 Месар – мајстор

7511.03 Колач

7511.04 Дерач на кожа

7511.05 Вадач на дробови на заклан добиток

7511.06 Вадач на дробови на заклана живина

7511.07 Вадач на утроба на заклан добиток

7511.08 Колач на животни

7511.09 Колач на живина

7511.10 Колбасичар

7511.11 Обработувач на риба

7511.12 Закиселувач на месо

7511.13 Закиселувач на риба

(Извор: Национална класификација на занимања, www.stat.gov.mk, врз основа на ISCO -08)

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Преработувачите на месо, риба и подготвувачите на сродни прехранбени артикли подготвуваат животни за колење, чистат и обработуваат месо и риба и подготвуваат  лични производи конзервираат месо и други прехранбени производи со сушење, солење и чадење.

Потребно образование при вработување

Тригодишно стручно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

19,034 МКД

Слободни работни местa

82