МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ

МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ

Активности

Медицинските сестри даваат болничка нега на болни, повредени и други на кои им е потребна таква грижа. Работата ја вршат самостојно и како членови на болничкиот тим. Подготвуваат и спроведуваат медицинско – технички работи од специјалноста на која работат, учествуваат во подготовката и спроведувањето на дијагностички и терапевтски постапки. Водат евиденција за работата и вршат други административни задачи. Спроведуваат и здравствено воспитување на населението.

Задачите вклучуваат:

• давање на болничка нега на болниот;
• следење на терапевтски и дијагностички постапки;
• следење на состојбата на болниот, контрола и евиденција на виталните функции, состојбата на свеста, подвижноста и општата состојба;
• помош во исхраната на болниот и грижа за општата хигиена на болниот и неговата околина;
• подготовка на инструменти и прибор за операциски потфати;
• подготовка на инструменти и прибор за стерилизација;
• подготовка на болниот за анестезија;
• дневна евиденција и други административно – финансиски работи;
• евиденција за трошоците за лекови, вакцини и друг материјал, како и грижа за нивната залиха;
• планирање, организирање и надгледување на спроведувањето на болничка нега;
• здравствено воспитување на болните и нивните семејства, како и на здравите лица;
• вршење на сродни задачи;
• надзор на други соработници.

Во оваа единечна група спаѓаат следните занимања:
3221.01 Медицинска сестра
3221.02 Виша медицинска сестра
3221.03 Медицинска сестра – техничар

(Извор: Национална класификација на занимања, www.stat.gov.mk, врз основа на ISCO -08)

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Медицинските сестри даваат болничка нега на болни, повредени и други на кои им е потребна таква грижа. Работата ја вршат самостојно и како членови на болничкиот тим. Подготвуваат и спроведуваат медицинско – технички работи од специјалноста на која работат, учествуваат во подготовката и спроведувањето на дијагностички и терапевтски постапки. Водат евиденција за работата и вршат други административни задачи. Спроведуваат и здравствено воспитување на населението.

Потребно образование при вработување

Средно 4 годишно стручно образование

Просечна месечна нето заработувачка

30.265 МКД

Слободни работни местa

  • 264 АВРСМ