Службеници во обложувалници, казина и сродни занимања

Службеници во обложувалници, казина и сродни занимања

Како да станете службеници во обложувалници, казина и сродни занимања

Образование

Службеници во обложувалници, казина и сродни занимања треба да имаат завршено средно образование, но не постои специјализирана насока за занимањето. Службениците во обложувалници, казина и сродни занимања ги учат своите знаења и вештини преку обука на работното место или во текот на работното искуство.

Важни квалитети

Нумеричка писменост: Врши математички пресметки, ги анализира и утврдува точноста на внесените податоци;

Читање: Толкува и консолидира информации и податоци од голем број на извори, според дефинирани критериуми и барања, и врши проверка на точноста и комплетноста;

Пишување: Точно ја евидентира и пополнува организациската документација и преписки со користење на јасен јазик и правилен правопис, граматика и терминологија;

Вербална комуникација: Користи активно слушање и препрашување за да ги пренесе и појасни информациите и да го потврди разбирањето;

Одговара на предвидливите рутински проблеми преку спроведување на стандардни или на логични решенија;

ИТ вештини: Користи дигитални технологии за пристап, внесување и чување на информациите потребни за завршување на работните задачи.

Забележување детали: Обрнуваат внимание на деталите при составувањето и проверката на документацијата.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Службениците во обложувалници, казина и сродни занимања ги одредуваат размерите и примаат или исплаќаат облози според резултати на спортски или други настани или водат игри на среќа во коцкарници.

Потребно образование при вработување

Средно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

24.015 МКД

Слободни работни местa

130