Рудари и каменокршачи

Рудари и каменокршачи

Работна средина

Поголемиот дел од работата на рударите и каменокршачите се реализира на отворен простор или во јама. Останатиот дел од работите ги вршат во канцеларии, згради, складишта, работилници и сл. Нивното работното окружување е на отворениот простор кој е проследен со екстремно ниски или екстремно високи температури.  Оние кои работат на отворен простор се изложени на сите климатски услови: ниски и високи температури, ветер, снег, влажност на воздухот и земјата кои влијаат на сигурноста и здравјето, додека во јамите просторот за работа е стеснат и не осветлен од природна светлина, воздухот е загушлив со поголема концентрација на влага или прашина.

Потребно е постојано придржување на основните правила и прописи при работа со експлозивни материјали, користење на заштитни средства, држење безбедно растојание, внимателност при работата и при пренесувањето на експлозив, и примена на сите правилници и нормативи за работа со експлозивни материјали.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Рударите и работниците во каменоломи ископуваат цврсти минерали од подземни или површински рудници или каменоломи.

Потребно образование при вработување

Четири годишно средно стручно образование

Просечна месечна нето заработувачка

28.927 МКД

Слободни работни местa

24 АВРСМ