Рудари и каменокршачи

Рудари и каменокршачи

Како да станете рудари и каменокршачи

Образование

Четири годишно  средно  стручно  образование

Од 2015 г., Министерството за труд и социјална политика стандардизираше повеќе занимања од областа на Геологијата рударството и металургијата, кои можат подетално да се видат на следниве линкови:

Ракувач со рударски машини во подземна експлоатација

https://drive.google.com/file/d/1fnAQRF6fjOwa8PBwLo8eam_aH2U9433W/view

Ракувач со рударски машини во површинска експлоатација

https://drive.google.com/file/d/1aiexk-YiZwJ_kd1lvUGh34vol6R7sPHZ/view

Ракувач со рударски машини

https://drive.google.com/file/d/1bpeAXpxLI5M4nhcSprJKRVV6fPXNpejC/view

Оператор за минирање

http://csoo.edu.mk/images/STANDARDI/Zanim017/GeoRud/opmin.pdf

Оператор за гео дупчење

http://csoo.edu.mk/images/STANDARDI/Zanim017/GeoRud/opgeodup.pdf

 Јавни средни училишта кои нудат 4-годишни програми за рудари и каменокршачи се:

 1. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ТАКИ ДАСКАЛО“ – Битола
 2. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „МИЛЕ ЈАНЕВСКИ – ЏИНГАР“ – Македонска Каменица
 3. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“ – Прилеп
 4. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „НАУМ НАУМОВСКИ – БОРЧЕ“ – Пробиштип
 5. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „КОСТА СУСИНОВ“ – Радовиш

 

Обука

Центарот за образование на возрасни има верификувано програми за обука, кои се со времетраење од 3 месеци (минимум завршено основно/средно образование).

За повеќе информации за верификуваните програми и даватели на обуки посетете ја следната страница:

http://cov.gov.mk/advanced-search/

За повици за активни мерки на пазарот на трудот на следниот линк:

www.av.gov.mk

Важни квалитети

 Поседува практични и креативни вештини за утврдување на дневни работни обврски и работни задачи за работа со машини и уреди во подземна и површинска експлоатација

 • Работи со машините и уредите во рудниците со подземна површинска експлоатација согласно со техничките прописи
 • Извршува работни задачи со машините во подземната површинска експлоатација врз основа на работниот налог
 • Копа и транспортира руда
 • Применува принципи на при работа со машините и уредите во подземна и површинска експлоатација, согласно упатствата за користење на машините
 • Го контролира квалитет на работата во сите фази, гарантира за квалитетот на сопствената работа и за квалитетот на изведените работни операции
 • Редовно ја контролира исправноста, врши регулација, помали поправки, замена на оштетени делови и одржување на машините и уредите во подземна и површинска експлоатација
 • Применува заштита на производните ресурси, работи согласно прописите за заштита на здравјето и околината, користи средства и опрема за лична заштита и заштита на здравјето и околината, ги заштитува водните ресурси и животната средина

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Рударите и работниците во каменоломи ископуваат цврсти минерали од подземни или површински рудници или каменоломи.

Потребно образование при вработување

Четири годишно средно стручно образование

Просечна месечна нето заработувачка

28.927 МКД

Слободни работни местa

24 АВРСМ