Оператори со медицинска опрема

Оператори со медицинска опрема

Распоред на работата

Операторите со медицинска опрема своите работни задачи ги исполнуваат во сменска работа во сите болници и дежурства.   Обезбедуваат и пружаат здравствена дијагностика или лекување во денска и во ноќна смена и за време на викенд и празници. Во зависност од организацијата одредени служби во здравствените институции работат и на повик според потребите, остварувајќи дежурства на повик.
Најголем дел од операторите со медицинска опрема работат со полно работно време  според податоци од Агенцијата за вработување во 2019 година. Прекувремената работа е вообичаена, тие работат и за време на викендите и за празници.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Операторите со медицинска опрема ракуваат со техничка опрема што се употребува за поставување дијагнози или за лекување болести и здравствени нарушувања.

Потребно образование при вработување

Средно образование

Просечна месечна нето заработувачка

23.670 МКД

Слободни работни местa

13