Оператори со медицинска опрема

Оператори со медицинска опрема

Повреди и болести

Работата на операторите со медицинска опрема е стресна и подлежи на синдром на согорување. Тоа е како производ на работа  ноќе, континуирана сменска работа и работа за викенди и празници. Операторите со медицинска опрема се во секојдневен контактот со пациенти кои имаат непознати заразни болести или пак се потенцијални носители на истите и оттука е големата изложеност на инфективен контакт на персоналот.

Задолжително е придржување кон прописите за безбедност и здравје при работа  согласно секое конкретно работно место. Во тој случај потенцијалните опасности по работникот се сведени на минимум.

Задолженија на работното место

Операторите со медицинска опрема ракуваат со техничка опрема што се употребува за поставување дијагнози или за лекување болести и здравствени нарушувања.

Потребно образование при вработување

Средно образование

Просечна месечна нето заработувачка

23.670 МКД

Слободни работни местa

13