Оператори со медицинска опрема

Оператори со медицинска опрема

Изгледи за вработување

Побарувачката за оператори со медицинска опрема е поврзана со зголемувањето на бројот на приватни болници или даватели за здравствени услуги во последните години кај нас и во светот. Очекувањата се дека побарувачката за овие занимања во делот на здравствената дејност ќе се зголемат во текот на наредните години како резултат на се поголемиот интерест за инвестиции во здравствени установи и болници.                                               .
Членувањето во професионални здруженија исто така може да помогне во изнаогање на контакти и можност за вработување.

Слични занимања (од ISCO-08)

  • Техничари за медицина и патолошка лабораторија – 3212
  • Техничари и асистенти за фармација – 3213
  • Техничари за медицинска и стоматолошка протетика и сродни занимања – 3214

Повеќе информации

За вработување:

https://e-rabota.av.gov.mk

Задолженија на работното место

Операторите со медицинска опрема ракуваат со техничка опрема што се употребува за поставување дијагнози или за лекување болести и здравствени нарушувања.

Потребно образование при вработување

Средно образование

Просечна месечна нето заработувачка

23.670 МКД

Слободни работни местa

13