Оператори со медицинска опрема

Оператори со медицинска опрема

Просечна месечна нето заработувачка

Просечната месечна нето заработувачка за споредната група Споредна група 321 – Медицински и фармацефтски техничари  , изнесувала 23.670 денари во 2018 година. Според статистиката на Агенцијата за вработување, во 2018 година, околу  најголем број  од огласите за операторите со медицинска опрема се однесувале за вработувања со полно работно време.

(Извор: Државен завод за статистика, Анкета за структура на заработувачката, 2018 г.)

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Операторите со медицинска опрема ракуваат со техничка опрема што се употребува за поставување дијагнози или за лекување болести и здравствени нарушувања.

Потребно образование при вработување

Средно образование

Просечна месечна нето заработувачка

23.670 МКД

Слободни работни местa

13