Механичари и монтери на моторни возила

Механичари и монтери на моторни возила

Просечна месечна нето заработувачка

Просечната месечна нето заработувачка за споредната група Механичари и монтери на машини каде спаѓаат и  Механичари и монтери на моторни возила, изнесува 25,382 денари,  според Анкетата за структура на заработувачка на Државниот завод за статистика во  2018 година.

(Извор: Државен завод за статистика, Анкета за структура на заработувачката, 2018 г.)

Задолженија на работното место

Механичарите и монтерите на моторни возила подесуваат, монтираат, сервисираат и поправаат мотори и друга механичка опрема, патнички автомобили, камиони и други моторни возила.

Потребно образование при вработување

Тригодишно стручно образование за автомеханичар

Основно образование и сертификат

Просечна месечна нето заработувачка

25,382 МКД

Слободни работни местa

  • 142  АВРСМ