МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ

МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ

Распоред на работата

Медицинските сестри своите интервенции и работни задачи ги исполнуваат пред се во 24 часовни дежурства и сменска работа во сите болници, на сите нивоа. Значи обезбедуваат и пружаат здравствена нега 24 часа и во денска и во ноќна смена и за време на викенд и празници. Во зависност од организацијата одредени служби во здравствените институции работат и на повик според потртебите, остварувајќи дежурства на повик.
Повеќето медицински сестри работат со полно работно време. Во 2018 година според податоците од АВРСМ 98 % од регистрираните вработени медицински сестри биле вработени на полно работно време.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Медицинските сестри даваат болничка нега на болни, повредени и други на кои им е потребна таква грижа. Работата ја вршат самостојно и како членови на болничкиот тим. Подготвуваат и спроведуваат медицинско – технички работи од специјалноста на која работат, учествуваат во подготовката и спроведувањето на дијагностички и терапевтски постапки. Водат евиденција за работата и вршат други административни задачи. Спроведуваат и здравствено воспитување на населението.

Потребно образование при вработување

Средно 4 годишно стручно образование

Просечна месечна нето заработувачка

30.265 МКД

Слободни работни местa

  • 264 АВРСМ