МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ

МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ

Работна средина

Медицинските сестри се важен член на медицинскиот тим кој е задолжен за здравјето и безбедноста на пациентите. Професионалната грижа и нега за пациентите се нивно секојдневие. Медицинските сестри работат во болници (државни или приватни), здравствени домови, детски градинки, установи за лица со посебни потреби, институциите за ментално здравје, сместувачки капацитети за постари лица, терапевтски центри или пак ги посетуваат пациентите во домашни услови. Работното време го поминуваат во добро осветлени простории, болнички соби, канцеларии на сестри или доктори, каде извршуваат административни работи и обврски поврзани со здравјето, грижата и негата на пациентите во болничките соби. Медицинските сестри кои работат во итната медицинска помош – ургентните медицински центри, голем дел од времето го поминуваат и во соодветни амбулантни возила, за укажување на прва помош на самите критични места и пренос на пациентите до соодветната здравствена установа.

 

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Медицинските сестри даваат болничка нега на болни, повредени и други на кои им е потребна таква грижа. Работата ја вршат самостојно и како членови на болничкиот тим. Подготвуваат и спроведуваат медицинско – технички работи од специјалноста на која работат, учествуваат во подготовката и спроведувањето на дијагностички и терапевтски постапки. Водат евиденција за работата и вршат други административни задачи. Спроведуваат и здравствено воспитување на населението.

Потребно образование при вработување

Средно 4 годишно стручно образование

Просечна месечна нето заработувачка

30.265 МКД

Слободни работни местa

  • 264 АВРСМ