МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ

МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ

Повреди и болести

Работата на медицинските сестри е стресна и подлежи на синдром на согорување. Тоа е како производ на работата ноќе, континуирана сменска работа, каде голем дел од времето го минува во одење и стоење и често подигање и пренесување на пациентите, предизвикува замор и болки во грбот и нозете.
Медицинските сестри се во секојдневен контактот со пациенти кои имаат непознати заразни болести или пак се потенцијални носители на истите и оттука е големата изложеност на инфективен контакт на персоналот.
Затоа медицинските сестри мора да ги следат строгите стандардизирани упатства за заштита при работа од болести и други опасности, најповеќе од зрачење, убоди од нестерилни игли, убоди со остри предмети и контакт со хемикалии кои што се користат.

 

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Медицинските сестри даваат болничка нега на болни, повредени и други на кои им е потребна таква грижа. Работата ја вршат самостојно и како членови на болничкиот тим. Подготвуваат и спроведуваат медицинско – технички работи од специјалноста на која работат, учествуваат во подготовката и спроведувањето на дијагностички и терапевтски постапки. Водат евиденција за работата и вршат други административни задачи. Спроведуваат и здравствено воспитување на населението.

Потребно образование при вработување

Средно 4 годишно стручно образование

Просечна месечна нето заработувачка

30.265 МКД

Слободни работни местa

  • 264 АВРСМ