ЗАВАРУВАЧИ И СЕЧАЧИ СО ПЛАМЕН

ЗАВАРУВАЧИ И СЕЧАЧИ СО ПЛАМЕН

Изгледи за вработување

Заварувачи и сечачи со пламен се едно од дефицитарните занимања кај нас и во светот.  За да бидат уште поконкурентни на пазарот на трудот, тие треба да ги следат  трендовите на брзиот развој на технологијата за новите видови и техники на заварување.

Во периодот 2014-2018, бројот на вработени заварувачи и сечачи со пламен изнесувал од 2.600 до 3.300 лица, според Анкетата на работна сила на Државниот завод за статистика. Просечниот месечен број на барани работници за ова занимање во текот на 2018 година е 152 работници.

Во целина, се очекува можностите за вработување да бидат добри, при што некои работодавачи и понатаму се соочуваат со тешкотии при пронаоѓање квалификувани работници.

Слични занимања (од ISCO-08)

  • Изработувачи на калапи за метали и леари – 7211
  • Заварувачи и сечачи со пламен – 7212
  • Лимари – 7213
  • Подготвувачи, поставувачи и монтери на метални конструкции – 7214
  • Монтери на челични јажиња и жици – 7215

Повеќе информации

За вработување:

https://e-rabota.av.gov.mk/

Задолженија на работното место

Заварувачите и сечачите со пламен се занимаваат со заварување и сечење метални делови, со примена на гасен пламен или електролак и други извори на топлина, со цел топење и сечење метали.

Потребно образование при вработување

Три годишно стручно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

17.148 МКД

Слободни работни местa

152 АВРСМ