ТРАНСПОРТНИ СЛУЖБЕНИЦИ

ТРАНСПОРТНИ СЛУЖБЕНИЦИ

Распоред на работата

Работата  претежно е во седечка положба, па затоа движењата се ограничени. Тие комуницираат со корисниците на транспортните услуги: возачи, оператори за организација на патен сообраќај и други соработници, при што се изложени на психички оптоварувања (непрекинато следење на возачите, расположливите капацитети, барањата за транспортна услуга, носење брзи и ефикасни одлуки). Работата е во ротирачки смени, може да биде стресна и заморна поради постојаните промени во начинот на живеење и спиењето.

Според податоците од Агенцијата за вработување во 2018 година околу 92% од транспортни службеници биле вработени со полно работно време.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Транспортните службеници водат оперативни работи и го координираат и усогласуваат возниот ред на железничкиот, патниот и воздушниот транспорт на патници и товар и подготвуваат извештаи за управата.

Потребно образование при вработување

Четиригодишно средно стручно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

17.249 МКД

Слободни работни местa

86