ТРАНСПОРТНИ СЛУЖБЕНИЦИ

ТРАНСПОРТНИ СЛУЖБЕНИЦИ

Како да станете транспортни службеници

Образование

Потребно е завршено средно стручно образование со времетраење од четири години. Средните стручни училишта во Македонија нудат наставни програми за техничар за патен сообраќај, техничар за транспорт и шпедиција, техничар за логистика во сообраќајот и техничар за железнички сообраќај, преку четиригодишните програми за „сообраќајна струка“.

 

Од 2017 година, Министерството за труд и социјална политика стандардизираше повеќе занимања од областа на „Сообраќај, транспорт и складирање“, кои можат подетално да се видат на следниве линкови:

 • Диспечер во патен сообраќај

http://www.csoo.edu.mk/images/ STANDARDI/Zanim017/Soobr/disppatsoob.pdf

 

 • Диспечер за телекоманда

http://www.csoo.edu.mk/images/ STANDARDI/Zanim017/Soobr/dispecertk.pdf

 

 • Контролор за безбедност во железничкиот сообраќај

http://www.csoo.edu.mk/images/ STANDARDI/Zanim017/Soobr/kontrbezbzelsoob.pdf

 

 • Оператор за регулирање и безбедност на патниот сообраќај

http://www.csoo.edu.mk/images/ STANDARDI/Zanim017/Soobr/opregbezpatsoob.pdf

 

 • Отправник на возови

http://www.csoo.edu.mk/images/ STANDARDI/Zanim017/Soobr/otprvoz.pdf

 

 

Јавни средни училишта што нудат 4-годишни програми за транспортните  службеници (техничар за патен сообраќај, техничар за транспорт и шпедиција, техничар за логистика во сообраќајот и техничар за железнички сообраќај): 

 1. Средно општинско училиште „ТАКИ ДАСКАЛО“ – Битола
 2. Општинско стручно училиште „БОГДАНЦИ“ – Богданци
 3. Средно стручно општинско училиште Коле Неделковски – Велес
 4. Средно општинско училиште „Ванчо Прке – Виница
 5. Средно општинско училиште „ГОШО ВИКЕНТИЕВ“ – Кочани
 6. Општински електро-машински училиштен центар „СВ. НАУМ ОХРИДСКИ“ – Охрид
 7. Средно општинско училиште „РИСТЕ РИСТЕСКИ – РИЧКО“ – Прилеп
 8. Средно училиште на Град Скопје „ВЛАДО ТАСЕВСКИ“ – Скопје
 9. Автосообраќаен училиштен центар „БОРО ПЕТРУШЕВСКИ“ на Град Скопје
 10. Средно општинско училиште „НИКОЛА КАРЕВ“ – Струмица
 11. Средно општинско стручно училиште „МОША ПИЈАДЕ“ – Тетово

 

Обука

Во моментов не постојат верифицирани програми за транспортни службеници во Центарот за образование на возрасни.

За повеќе информации за верификуваните програми и даватели на обуки за транспортни службеници што може да се јават подоцна, посетете ја страницата на Центарот за образование на возрасни:

http://cov.gov.mk/advanced-search/

За повици за активни мерки на пазарот на трудот:

www.av.gov.mk

 

Важни квалитети 

Вештини за комуникација: Способен е да споделува и да протолкува концепти, размислувања, чувства, факти и ставови во усна и во писмена форма, и да остварува јазична интеракција на соодветен и креативен начин. Зборува и пишува јасно и остварува отворена комуникација и слободно споделува информации со колегите возачите, соработниците и корисниците на услугата. Остварува сталожена и делотворна комуникација во проблематични ситуации, донесувајќи точни и соодветни заклучоци врз основа на добиени информации.

Математички компетенции и основни компетенции по природни науки и технологија: Применува математичко размислување и знаење во објаснување и решавање низа задачи за време на секојдневната работа со опремата и администрацијата. Користи и работи со техничко-технолошки алатки како и податоци за извршување на задачите. Врши собирање податоци потребни за самоунапредување на полето на планирањето, организацијата и следењето на транспортните задачи.

Дигитална компетенција: Користи основна информатичка технологија во извршување на своите работни задачи и применува софтверски програми при следењето на транспортните задачи и комуникацијата со возачите, корисниците на транспортната услуга и останатите соработници. Пребарува, собира и обработува дигитални информации и ги користи на критички и систематски начин. Користи алатки за подготовка, презентирање и разбирање на комплексни информации.

Чувство за иницијатива и претприемништво: Предвидува потенцијални ризици и однапред се подготвува за нив. Покажува иницијатива за реализирање на важните идеи и нивно спроведување во дела, со цел да се подобрат состојбите. Способен е да ги препознае можностите и да иницира подобрување на состојбите во различни ситуации. Придонесува кон развојот на култура која ги поддржува иницијативите и иновациите и ги препознава различните вештини на сите во рамките на службата.

Вештини за решавање проблеми:  Транспортните службеници  мора да ги најдат и брзо да ги решат проблемите што се појавуваат, со опрема или со контроли.

 

 

 

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Транспортните службеници водат оперативни работи и го координираат и усогласуваат возниот ред на железничкиот, патниот и воздушниот транспорт на патници и товар и подготвуваат извештаи за управата.

Потребно образование при вработување

Четиригодишно средно стручно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

17.249 МКД

Слободни работни местa

86