Техничари за машинство и сродни занимања

Техничари за машинство и сродни занимања

Повреди и болести

Бидејќи работата на техничарите за машинство и сродни занимања предвидува рачна работа со разни тешки машини и опрема, тие понекогаш се изложуваат на опасности кои можат да произлезат од ракувањето со машините и опремата или пак да се изложат на опасности од работење со токсични материјали.

Доколку се почитуваат пропишаните правила и процедури за безбедност при работа, повредите на работното место може да се минимизираат.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Техничарите за машинство и сродните занимања конструираат склопови за машини, машински постројки, машинска опрема, пловна и бродска опрема. Самостојно конструираат едноставни машински производи. Разработуваат технолошки постапки за производство на машински производи и пловила или учествуваат во подготовката и спроведувањето на мерки за нивна рационална употреба и одржување. Исто така, вршат и контрола на одделни фази на производството, од влезот на материјалот до готовите производи.

 

Потребно образование при вработување

Четиригодишно стручно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

29.889 МКД

Слободни работни местa

145 АВРСМ