Техничари за хемиско-технолошки, прехранбени и биотехнолошки занимања

Техничари за хемиско-технолошки, прехранбени и биотехнолошки занимања

Изгледи за вработување

Техничарите за хемиско-технолошки, прехранбени и биотехнолошки занимања кои поседуваат вештини поврзани со истражувањa во областа на хемиското инженерство, планираат, организираат и водат комерцијални хемиски, фармацевтски, биохемиски и прехранбено- технолошки процеси и производство на разни производи, полесно можат да најдат работа како резултат на се поголемиот број на инвестиции во овие области.

Во целина, се очекува можностите за вработување да бидат добри, при што некои работодавачи и понатаму се соочуваат со потешкотии при пронаоѓање квалификувани работници.

Слични занимања (од ISCO-08)

  • Инженери за хемиска, прехранбена и биотехнологија – 2145
  • Хемичари – 2113
  • Техничари за физички и хемиски занимања кои не се класифицирани на друго место – 3119
  • Ракувачи со постројки за контрола на хемиски процес – 3133
  • Ракувачи со постројки за рафинирање на нафта и природен гас – 3134
  • Ракувачи со машини и постројки за хемиски производи – 8131

Повеќе информации

За вработување:

https://e-rabota.avrm.gov.mk

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Техничарите за хемиско-технолошки, прехранбени и биотехнолошки занимања вршат задачи во истражувањето во областа на хемиското инженерство, планираат, организираат и водат комерцијални хемиски, фармацевтски, биохемиски и прехранбено- технолошки процеси и производство на разни производи  во преработката на сурова нафта, производството на нафтени деривати, храна, пијалаци, лекови, полимери, земјоделски хемикалии, козметички производи, средства за перење и чистење; вршат технички задачи во развојот и унапредувањето на производите и технологијата; организираат и изведуваат задачи на надзор на квалитетот и се занимаваат со примена на производите.

Потребно образование при вработување

Четиригодишно стручно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

29.889 МКД

Слободни работни местa

127