Техничари за хемиско-технолошки, прехранбени и биотехнолошки занимања

Техничари за хемиско-технолошки, прехранбени и биотехнолошки занимања

Како да станете техничари за хемиско-технолошки, прехранбени и биотехнолошки занимања

Потребно е завршено средно образование со времетраење од четири години. Техничките училишта во Македонија нудат наставни програми за техничар хемиско-технолошки, прехранбени и биотехнолошки занимања, преку четиригодишната програма „ хемиско-технолошка струка “.

Од 2017 г., Министерството за труд и социјална политика стандардизираше повеќе занимања од областа на електротехничката струка, кои можат подетално да се видат на следниве линкови:

 • Оператор за хемиски анализи

http://csoo.edu.mk/images/STANDARDI/Zanim017/HemTeh/opheman.pdf

 •  Oператор во фармацевтска индустрија

http://csoo.edu.mk/images/STANDARDI/Zanim017/HemTeh/opfarmind.pdf

 • Хемиски-процесен оператор

http://csoo.edu.mk/images/STANDARDI/Zanim017/HemTeh/hemprcop.pdf

Јавни средни училишта кои нудат 4-годишни програми за хемиско-технолошка струка се:

 1. СРЕДНО СТРУЧНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ   „ДИМИТРИЈА ЧУПОВСКИ“ – Велес
 2. СРЕДНО ОПШТИНСКО ТЕХНИЧКО УЧИЛИШТЕ „ГОСТИВАР“
 3. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „МЕТОДИ МИТЕВСКИ – БРИЦО“ – Делчево
 4. ОПШТИНСКО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ „МИРКО МИЛЕСКИ“ – Кичево
 5. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „МИТКО ПЕНЏУКЛИСКИ“ – Кратово
 6. СРЕДНО СТРУЧНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „КИРО БУРНАЗ“ – Куманово
 7. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – Неготино
 8. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ОРДЕ ЧОПЕЛА“ – Прилеп
 9. СРЕДНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ „МАРИЈА КИРИ СКЛОДОВСКА“
 10. СРЕДНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ „ДИМИТАР ВЛАХОВ“
 11. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „НИКО НЕСТОР“ – Струга
 12. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ДИМИТАР ВЛАХОВ“ – Струмица
 13. СРЕДНО ОПШТИНСКО ТЕКСТИЛНО УЧИЛИШТЕ „ЃОЦЕ СТОЈЧЕСКИ“ – Тетово

Обука

Во моментов не постојат верифицирани програми за техничарите за хемиско-технолошки, прехранбени и биотехнолошки занимања.

За повеќе информации за верификуваните програми и даватели на обуки за техничарите за хемиско – технолошки, прехранбени и биотехнолошки занимања  кои може да се јават подоцна, посетете ја страницата на Центарот за образование на возрасни: http://cov.gov.mk/advanced-search/

За повици за активни мерки на пазарот на трудот: www.avrm.gov.mk

 

Важни квалитети

Способност за користење технологија: Техничарите за хемиско-технолошки, прехранбени и биотехнолошки занимања работат со поставување , прилагодување и поправка на софистицираната опрема и инструменти за да ја прилагодат опремата за да се  осигурат дека експериментите и процесите се одвиваат правилно и безбедно.

Аналитички вештини: Техничарите за хемиско-технолошки, прехранбени и биотехнолошки занимања мора да спроведат научни експерименти со точност и прецизност.

Комуникациски вештини. Техничарите за хемиско-технолошки, прехранбени и биотехнолошки занимања мораат да ја објаснат својата работа на научниците и инженерите и на работниците кои можеби немаат техничка позадина. Тие често пишуваат извештаи за да ги соопштат своите резултати.

Интерперсонални вештини. Техничарите за хемиско-технолошки, прехранбени и биотехнолошки занимања мора да работат добро со другите како дел од тимот затоа што тие честопати работат со научници, инженери и други техничари.

Вештини за набудување: Техничарите за хемиско-технолошки, прехранбени и биотехнолошки занимања мора внимателно да ги следат хемиските експерименти и процеси за да забележат какви било необични или неочекувани резултати забележани за време на експериментот. Тие мора да водат целосен запис за нивната работа, вклучително и услови и процедури.

Вештини за управување со времето: Техничарите за хемиско-технолошки, прехранбени и биотехнолошки занимања честопати работат на повеќе задачи и проекти во исто време и мора да им дадат приоритет на нивните задачи.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Техничарите за хемиско-технолошки, прехранбени и биотехнолошки занимања вршат задачи во истражувањето во областа на хемиското инженерство, планираат, организираат и водат комерцијални хемиски, фармацевтски, биохемиски и прехранбено- технолошки процеси и производство на разни производи  во преработката на сурова нафта, производството на нафтени деривати, храна, пијалаци, лекови, полимери, земјоделски хемикалии, козметички производи, средства за перење и чистење; вршат технички задачи во развојот и унапредувањето на производите и технологијата; организираат и изведуваат задачи на надзор на квалитетот и се занимаваат со примена на производите.

Потребно образование при вработување

Четиригодишно стручно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

29.889 МКД

Слободни работни местa

160