Повреди и болести

Работата на стоматолозите  може да биде опасна, затоа тие треба да бидат предупредени за начинот за работа и за правилното ракување со опремата, која може да предизвика сериозни повреди.