Стаклари

Стаклари

Повреди и болести

Работата на стакларите може да биде опасна, а неправилното ракување со опремата и стаклото, може да предизвикаат сериозни повреди и посекотини.   Често може да се случат и повреди поради подигнување на тежок товар.

Задолжително е придржување кон прописите за безбедност и здравје при работа  согласно секое конкретно работно место. Во тој случај потенцијалните опасности по работникот се сведени на минимум.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Стакларите земаат мерки и сечат стакло и огледало и го поставуваат на прозорци, врати, излози и други рамки.

Потребно образование при вработување

Минимум основно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

20.740 МКД

Слободни работни местa

5