Ракувачи со машини за шиење на текстил, кожа и крзно

Ракувачи со машини за шиење на текстил, кожа и крзно

Повреди и болести

Работата на ракувачи со машини за шиење на текстил, кожа и крзно може да биде опасна, па работниците мора да бидат предупредени за работата. Неправилното ракување со машините, може да предизвикаат сериозни повреди. Исто така можни се посекотини, повреди од висок притисок при дефекти на машината за шиење и слично.

Задолжително е придржување кон прописите за безбедност и здравје при работа  согласно работното место. Во тој случај потенцијалните опасности по работникот се сведени на минимум.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Ракувачите со машини за шиење на текстил, кожа и крзно ракуваат со шивачките машини за
изработка на текстилна, кожна и крзнена облека и со машините за везење на декоративна дезенирана
облека и други материјали.

Потребно образование при вработување

Средно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

16.196 МКД

Слободни работни местa

159