Ракувачи со машини за шиење на текстил, кожа и крзно

Ракувачи со машини за шиење на текстил, кожа и крзно

Изгледи за вработување

Ракувачи со машини за шиење на текстил, кожа и крзно според податоците на Агенцијата за вработување се едно меѓу по побаруваните занимања. Според процените на Анкетата за работна сила на  Државниот завод за статистика  2015-2019 година бројот на вработени за ракувачи со машини за шиење на текстил, кожа и крзно се движи околу 11.500 лица.

Можностите за вработување се очекува да бидат добри и во иднина, при што некои работодавачи и понатаму се соочуваат со потешкотии при пронаоѓање искусни и квалификувани работници.

 

Слични занимања (од ISCO-08)

  1. Ракувачи со машини за предење и намотување на влакна
  2. Ракувачи со машини за ткаење и плетење
  1. Ракувачи со машини за белење, боење и чистење на текстил, кожа и крзно
  2. Ракувачи со машини за подготовка на крзна и кожа
  3. Ракувачи со машини за производство на обувки и кожна галантерија
  4. Ракувачи со машини за перење
  1. Ракувачи со машини за текстилни, крзнени и кожни производи кои не секласифицирани на друго место

  Повеќе информации

  За вработување:

  https://e-rabota.av.gov.mk

Задолженија на работното место

Ракувачите со машини за шиење на текстил, кожа и крзно ракуваат со шивачките машини за
изработка на текстилна, кожна и крзнена облека и со машините за везење на декоративна дезенирана
облека и други материјали.

Потребно образование при вработување

Средно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

16.196 МКД

Слободни работни местa

159