Ракувачи со машини за перење

Ракувачи со машини за перење

Задолженија на работното место

Ракувачи со машини за перење ракуваат со машини за перење и хемиско чистење во претпријатија и ја надгледуваат работата на машините.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Ракувачите со машини за перење ракуваат со машини за перење и хемиско чистење во
претпријатија и ја надгледуваат работата на машините.

Потребно образование при вработување

Основно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

16.196 МКД

Слободни работни местa

5