Ракувачи со машини за перење

Ракувачи со машини за перење

Повреди и болести

Работата на ракувачи со машини за перење може да биде опасна, па работниите мора да бидат предупредени за работата.Неправилното ракување со машините, може да предизвикаат сериозни повреди. Исто така можни се посекотини , повреди од висок притисок при дефекти на машината за перење и слично.

Задолжително е придржување кон прописите за безбедност и здравје при работа  согласно работното место. Во тој случај потенцијалните опасности по работникот се сведени на минимум.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Ракувачите со машини за перење ракуваат со машини за перење и хемиско чистење во
претпријатија и ја надгледуваат работата на машините.

Потребно образование при вработување

Основно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

16.196 МКД

Слободни работни местa

5