Ракувачи со машини за перење

Ракувачи со машини за перење

Просечна месечна нето заработувачка

Просечната месечна нето заработувачка за споредната група  815 –   Ракувачи со машини за текстил, крзно и кожа, изнесувала 16.196 денари во 2018 година. Според статистиката на Агенцијата за вработување, во 2019 година, 94% од огласите за ракувачите со машини за перење се однесувале за вработувања со полно работно време.

(Извор: Државен завод за статистика, Анкета за структура на заработувачката, 2018 г.)

Задолженија на работното место

Ракувачите со машини за перење ракуваат со машини за перење и хемиско чистење во
претпријатија и ја надгледуваат работата на машините.

Потребно образование при вработување

Основно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

16.196 МКД

Слободни работни местa

5