Ракувачи со машини за изработка на гумени производи

Ракувачи со машини за изработка на гумени производи

Просечна месечна нето заработувачка

Просечната месечна нето заработувачка за споредната група  814 –   Ракувачи со машини за изработка на гумени, пластични и хартиени производи, изнесувала 20.033  денари во 2018 година. Според статистиката на Агенцијата за вработување, во 2019 година, 93% од огласите за вработените  ракувачи  со машини за изработка на гумени производи се однесувале за вработувања со полно работно време.

(Извор: Државен завод за статистика, Анкета за структура на заработувачката, 2018 г.)

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Ракувачи со машини за изработка на гумени производи    ракуваат со машини за гмечење и топење на гума и гумена смеса или производи со различни состојки и предмети од природна и синтетичка гума и пластика, како обувки, индустриски прибори, домашни предмети, изолациски материјали, гума за велосипеди, автомобили, трактори, авиони и други возила.

Потребно образование при вработување

Средно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

20.033 МКД

Слободни работни местa

25