Ракувачи со машини за изработка на гумени производи

Ракувачи со машини за изработка на гумени производи

Просечна месечна нето заработувачка

Просечната месечна нето заработувачка за споредната група  814 –   Ракувачи со машини за изработка на гумени, пластични и хартиени производи, изнесувала 20.033  денари во 2018 година. Според статистиката на Агенцијата за вработување, во 2019 година, 93% од огласите за вработените  ракувачи  со машини за изработка на гумени производи се однесувале за вработувања со полно работно време.

(Извор: Државен завод за статистика, Анкета за структура на заработувачката, 2018 г.)

Задолженија на работното место

Ракувачи со машини за изработка на гумени производи    ракуваат со машини за гмечење и топење на гума и гумена смеса или производи со различни состојки и предмети од природна и синтетичка гума и пластика, како обувки, индустриски прибори, домашни предмети, изолациски материјали, гума за велосипеди, автомобили, трактори, авиони и други возила.

Потребно образование при вработување

Средно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

20.033 МКД

Слободни работни местa

25