Ракувачи со машини за изработка на гумени производи

Ракувачи со машини за изработка на гумени производи

Повреди и болести

Работата на ракувачите  со машини за изработка на гумени производи може да биде опасна, па работниите мора да бидат предупредени за работата. Неправилното ракување со машините, може да предизвикаат сериозни повреди. Исто така можни се посекотини , повреди од висок притисок при дефекти на машината за изработка на гумени производи.

Задолжително е придржување кон прописите за безбедност и здравје при работа  согласно работното место. Во тој случај потенцијалните опасности по работникот се сведени на минимум.

Задолженија на работното место

Ракувачи со машини за изработка на гумени производи    ракуваат со машини за гмечење и топење на гума и гумена смеса или производи со различни состојки и предмети од природна и синтетичка гума и пластика, како обувки, индустриски прибори, домашни предмети, изолациски материјали, гума за велосипеди, автомобили, трактори, авиони и други возила.

Потребно образование при вработување

Средно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

20.033 МКД

Слободни работни местa

25