Ракувачи со машини за изработка на гумени производи

Ракувачи со машини за изработка на гумени производи

Како да станете ракувач со машини за изработка на гумени производи

Образование

Ракувачите со машини за изработка на гумени производи треба да се стекнат со средно образование, иако за некои работни места може да не бидат потребни официјални квалификации за образование туку обука на работно место.

Важни квалитети

Аналитички вештини. Ракувачи со машини за изработка на гумени производи  мора да го следат  процесот на работа со машините со кои ракуваат. Овие задачи бараат прецизност и точност.

Умешност.  Ракувачи со машини за изработка на гумени производи  , користат прецизни движења на рацете за да ги направат потребните форми, исеченици и рабови што ги бараат дизајните.

Вештини за решавање на проблеми. Ракувачи со машини за изработка на гумени производи мора да можат брзо да го утврдат најдобриот начин на дејствување кога ќе се појави опасна ситуација.

Механички вештини: Ракувачи со машини за изработка на гумени производи  работат со машини и мора да имаат добро разбирање за тоа како работат машините и сите нивни делови.

Физичка издржливост. Ракувачите со машини за изработка на гумени производи  мора да можат да стојат подолго време и да вршат повторувачки работи.

Физичка сила. Ракувачи со машини за изработка на гумени производи мора да бидат способни да вршат физички напорни, повторувачки задачи, како што се кревање предмети и свиткување на половината.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Ракувачи со машини за изработка на гумени производи    ракуваат со машини за гмечење и топење на гума и гумена смеса или производи со различни состојки и предмети од природна и синтетичка гума и пластика, како обувки, индустриски прибори, домашни предмети, изолациски материјали, гума за велосипеди, автомобили, трактори, авиони и други возила.

Потребно образование при вработување

Средно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

20.033 МКД

Слободни работни местa

25