Ракувачи со кранови, дигалки и слични постројки

Ракувачи со кранови, дигалки и слични постројки

Заработувачка

Просечната месечна нето заработувачка за споредната група Возачи  и ракувачи со транспортни направи каде спаѓаат ракувачи со кранови, дигалки и слични постројки, изнесувала 18.229 денари во октомври 2014 година.

Според статистиката на Агенцијата за вработување, во 2018 година, околу 99 проценти од огласите за ракувачи со кранови, дигалки и слични постројки се однесувале за вработувања со полно работно време.

(Извор: Државен завод за статистика, Анкета за структура на заработувачката, 2014 г.)

Задолженија на работното место

Ракувачите со кранови, дигалки и слични постројки управуваат со дигалки за тежок товар и други уреди и ја надгледуваат нивната работа.

Потребно образование при вработување

Основно образование и соодветна обука

Просечна месечна нето заработувачка

18. 229 МКД

Слободни работни местa

67