Ракувачи со кранови, дигалки и слични постројки

Ракувачи со кранови, дигалки и слични постројки

Повреди и болести

Најчести повреди на ракувачите со кранови, дигалки и слични постројки, се резултат на сообраќајни незгоди. Ова занимање се соочува со повисоки стапки на повреди и болести од просекот, па затоа треба да носат соодветна заштитна или безбедносна опрема.

Задолженија на работното место

Ракувачите со кранови, дигалки и слични постројки управуваат со дигалки за тежок товар и други уреди и ја надгледуваат нивната работа.

Потребно образование при вработување

Основно образование и соодветна обука

Просечна месечна нето заработувачка

28.722 МКД

Слободни работни местa

82 АВРСМ