Преработувачи на месо, риба и сродни прехранбени артикли

Преработувачи на месо, риба и сродни прехранбени артикли

Распоред на работата

Околу 98 % од преработувачите на месо, риба и сродни прехранбени артикли работат со полно работно време. Повремено, работат и дополнителни часовии за да се исполнат роковите на испорака, исто така работат и за викенди и празници во малопродажбата

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Преработувачите на месо, риба и подготвувачите на сродни прехранбени артикли подготвуваат животни за колење, чистат и обработуваат месо и риба и подготвуваат  лични производи конзервираат месо и други прехранбени производи со сушење, солење и чадење.

Потребно образование при вработување

Тригодишно стручно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

19,034 МКД

Слободни работни местa

91 АВРСМ