Преработувачи на месо, риба и сродни прехранбени артикли

Преработувачи на месо, риба и сродни прехранбени артикли

Повреди и болести

Месарите имаат една од најголемите стапки на повреди и болести од занимањата. Овие работници користат алатки кои можат да бидат опасни, како што се остри ножеви и пили со месо, и работат во области со лизгави подови и површини. За да се намали ризикот од повредите, работниците носат заштитна облека, како што се ракавици отпорни на исечоци, тешки престилки и обувки што не се припишуваат.

Задолжително е придржување кон прописите за безбедност и здравје при работа  согласно секое конкретно работно место. Во тој случај потенцијалните опасности по работникот се сведени на минимум.

Задолженија на работното место

Преработувачите на месо, риба и подготвувачите на сродни прехранбени артикли подготвуваат животни за колење, чистат и обработуваат месо и риба и подготвуваат  лични производи конзервираат месо и други прехранбени производи со сушење, солење и чадење.

Потребно образование при вработување

Тригодишно стручно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

19,034 МКД

Слободни работни местa

91 АВРСМ