Преработувачи на месо, риба и сродни прехранбени артикли

Преработувачи на месо, риба и сродни прехранбени артикли

Повреди и болести

Месарите имаат една од најголемите стапки на повреди и болести од занимањата. Овие работници користат алатки кои можат да бидат опасни, како што се остри ножеви и пили со месо, и работат во области со лизгави подови и површини. За да се намали ризикот од повредите, работниците носат заштитна облека, како што се ракавици отпорни на исечоци, тешки престилки и обувки што не се припишуваат.

Задолжително е придржување кон прописите за безбедност и здравје при работа  согласно секое конкретно работно место. Во тој случај потенцијалните опасности по работникот се сведени на минимум.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Преработувачите на месо, риба и подготвувачите на сродни прехранбени артикли подготвуваат животни за колење, чистат и обработуваат месо и риба и подготвуваат  лични производи конзервираат месо и други прехранбени производи со сушење, солење и чадење.

Потребно образование при вработување

Тригодишно стручно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

19,034 МКД

Слободни работни местa

91 АВРСМ