Преработувачи на месо, риба и сродни прехранбени артикли

Преработувачи на месо, риба и сродни прехранбени артикли

Работна средина

Преработувачите на месо, риба и сродни прехранбени артикли работат во кланици,фарми, погони за преработка на месо и месни производи или малопродажба. Нивната работа е физички напорна, прават повторливи движења, обично стојат додека работат и честопати ги креваат и придвижуваат тешките трупови или кутии со производи.                         .
Бидејќи месото мора да се чува на ладни температури, преработувачите на месо, риба и сродни прехранбени артикли обично работат во ладни простории подолг период.

Според проценките од  Анкетите на работна сила од 2014 до 2019, бројот на преработувачите на месо, риба и сродни прехранбени артикли се движи од 450 до 2200 вработени лица.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Преработувачите на месо, риба и подготвувачите на сродни прехранбени артикли подготвуваат животни за колење, чистат и обработуваат месо и риба и подготвуваат  лични производи конзервираат месо и други прехранбени производи со сушење, солење и чадење.

Потребно образование при вработување

Тригодишно стручно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

19,034 МКД

Слободни работни местa

91 АВРСМ