Преработувачи на месо, риба и сродни прехранбени артикли

Преработувачи на месо, риба и сродни прехранбени артикли

Како да станете преработувачи на месо, риба и сродни прехранбени артикли

Образование

Потребно е завршено средно образование со времетраење од три години. Техничките училишта во Македонија нудат наставни хемиско-технолошка струка, преку тригодишната програма „ месопреработувач “.

Од 2015 г., Министерството за труд и социјална политика има стандардизирано три  занимања од областа на хемиско-технолошка струка, кои можат подетално да се видат на следниве линкови:

  • Преработувач на месо и месни производи

https://drive.google.com/file/d/1_jpQ2ldnoJBjMZ6BogbWcEvMjtXzD-IY/view

Јавни средни училишта кои нудат 3 годишни програми за    „ месопреработувач “ од хемиско-технолошката струка се:

  1. СРЕДНО СТРУЧНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ   „ДИМИТРИЈА ЧУПОВСКИ“ – Велес
  2. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – Неготино
  3. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „КОЧО РАЦИН“ – Свети Николе
  4. СРЕДНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ „ДИМИТАР ВЛАХОВ“ – Скопје

 

Обука

Во моментов не постојат верифицирани програми за преработувачите на месо, риба и сродни прехранбени артикли.

За повеќе информации за верификуваните програми и даватели на обуки за преработувачи на месо, риба и сродни прехранбени артикли кои може да се јават подоцна, посетете ја страницата на Центарот за образование на возрасни:  http://cov.gov.mk/advanced-search/

За повици за активни мерки на пазарот на трудот: www.av.gov.mk

 

Важни квалитети

• Работи самостојно, сигурно и ефикасно;

• Прифаќа одговорност за сопствената работа и работата на другите;

• Прифаќа прераспределба на работни задачи и врши технички и друг надзор;

• Поседува вештини за усна, писмена и електронска комуникација за технички и

други информации, на мајчин и странски јазик;

• Умее активно да слуша и почитува правила за вербална и невербална

комуникација;

• Соработува со колеги, клиенти и добавувачи;

• Логички размислува и учествува во решавање на проблеми во секојдневни

сиитуации и од областа на занимањето;

• Работи на начин кој овозможува орджлив развој;

• Ја одржува и подобрува компетеноста во сопствената област;

• Покажува флексибилност и адаптибилност за новонастанати ситуации и е
мотивиран за работа во сопствената област;

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Преработувачите на месо, риба и подготвувачите на сродни прехранбени артикли подготвуваат животни за колење, чистат и обработуваат месо и риба и подготвуваат  лични производи конзервираат месо и други прехранбени производи со сушење, солење и чадење.

Потребно образование при вработување

Тригодишно стручно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

19,034 МКД

Слободни работни местa

91 АВРСМ