Општи доктори по медицина

Општи доктори по медицина

Распоред на работата

Општите доктори по медицина своите работни задачи ги исполнуваат во сменска работа во ординации/болници. Обезбедуваат и пружаат здравствена дијагностика или лекување во денска и во ноќна смена и за време на викенд и празници. Во зависност од организацијата одредени служби во здравствените институции работат и на повик според потребите, остварувајќи дежурства на повик.
Најголем дел од општите доктори по медицина работат со полно работно време  според податоци од Агенцијата за вработување во 2022 година. Прекувремената работа е вообичаена, тие работат и за време на викендите и за празници.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Општите доктори по медицина спроведуваат истражувања, унапредуваат и развиваат знаења, теории и оперативни методи за работа и применуваат научни знаења од областа на општата медицина и ја одржуваат општата здравствена состојба на луѓето во заедницата. Тие, раководејќи се од медицинската етика, учат и дијагностицираат различни видови на болести, физички повреди, ментални нарушувања и лекуваат со примена на принципите и процедурите на модерната медицина, надгледуваат болни лица, едуцираат и водат истражувачки активности.

Потребно образование при вработување

Високо образование

Просечна месечна нето заработувачка

60.503 МКД

Слободни работни местa

80