Општи доктори по медицина

Општи доктори по медицина

Повреди и болести

Работата на општите доктори по медицина е стресна и подлежи на синдром на согорување. Општите доктори по медицина се во секојдневен контактот со пациенти кои имаат непознати заразни болести или пак се потенцијални носители на истите и оттука е големата изложеност на инфективен контакт на персоналот.

Задолжително е придржување кон прописите за безбедност и здравје при работа  согласно секое конкретно работно место. Во тој случај потенцијалните опасности по работникот се сведени на минимум.

Задолженија на работното место

Општите доктори по медицина спроведуваат истражувања, унапредуваат и развиваат знаења, теории и оперативни методи за работа и применуваат научни знаења од областа на општата медицина и ја одржуваат општата здравствена состојба на луѓето во заедницата. Тие, раководејќи се од медицинската етика, учат и дијагностицираат различни видови на болести, физички повреди, ментални нарушувања и лекуваат со примена на принципите и процедурите на модерната медицина, надгледуваат болни лица, едуцираат и водат истражувачки активности.

Потребно образование при вработување

Високо образование

Просечна месечна нето заработувачка

60.503 МКД

Слободни работни местa

104