Ракувачи со постројки за обработка на руда и камен

Ракувачи со постројки за обработка на руда и камен

Слободни работни места

 

Според податоците од Агенцијата за вработување на Република Македонија, просечниот број на слободни работни места кај ова занимање, на месечно ниво, за периодот јануари-декември 2019 година изнесува 21. За повеќе информации и за пристап до огласите за слободни работни места посетете ја страницата на АВРСМ на следниот линк: http://www.av.gov.mk/

 

Задолженија на работното место

Ракувачите со постројки за обработка на руда и камен надгледуваат и ракуваат со машините и опремата за обработка на камен и руда за облагородување на добиените производи за директна употреба или понатамошна обработка.

Потребно образование при вработување

  • Тригодишно стручно образование
  • Основно образование и соодветна обука
  • Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

28.927 МКД

Слободни работни местa

21 АВРСМ