РАКУВАЧИ СО ПОСТРОЈКИ ЗА ОБРАБОТКА НА РУДА И КАМЕН

РАКУВАЧИ СО ПОСТРОЈКИ ЗА ОБРАБОТКА НА РУДА И КАМЕН

Активности

Ракувачите со постројки за обработка на руда и камен надгледуваат и ракуваат со машините и опремата за обработка на камен и руда за облагородување на добиените производи.

Ракувачите со постројки за обработка на руда и камен:

 • ракуваат со и надгледуваат постројки и машини за сортирање, кршење, мелење и сушење минерални суровини според спецификациите за работа;
 • ракуваат со и надгледуваат постројки за континуирано ископување и транспорт на минерални суровини од наоѓалиштата до местото на преработка;
 • ракуваат со и надгледуваат постројки и машини за одвојување на корисниот минерал од јаловината, како и за одвојување на одделни минерални компоненти со примена на соодветни методи (сепарација, филтрирање, екстракција, поврзување и слично);
 • ги следат пропишаните процедури за употреба на машинеријата и и ги почитуваат безбедносните мерки при работата;
 • водат евиденција за видот и количината на обработениот материјал во единица време;
 • собираат примероци од обработените производи за лабораториски анализи;
 • ја одржуваат и поправаат опремата за работа;

Занимања класифицирани тука:

8112.01 Ракувач со постројки за дробење на руда и камен

8112.02 Ракувач со постројки за сепарација

8112.03 Ракувач со постројки за мелење на руда и камен

8112.04 Ракувач со постројки за облагородување на минерални суровини

8112.05 Ракувач со машини и уреди за обработка на руда и камен

8112.06 Ракувач со постројки за отпрашување

8112.07 Ракувач со постројки за флотација

(Извор: Национална класификација на занимања, www.stat.gov.mk, врз основа на ISCO -08)

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Ракувачите со постројки за обработка на руда и камен надгледуваат и ракуваат со машините и опремата за обработка на камен и руда за облагородување на добиените производи за директна употреба или понатамошна обработка.

Потребно образование при вработување

 • Тригодишно стручно образование
 • Основно образование и соодветна обука
 • Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

28.927 МКД

Слободни работни местa

 • 19 АВРСМ