Ракувачи со постројки за обработка на руда и камен

Ракувачи со постројки за обработка на руда и камен

Изгледи за вработување

Се очекува вработувањето на ракувачи со постројки за обработка на руда и камен да забележи пораст како резултат на зголемениот број лиценцирани рудници ширум земјата.

Во целина, изгледите за вработување на ракувачи со постројки за обработка на руда и камен и понатаму ќе бидат поволни, бидејќи градежната активност е во пораст, заради потребата од нови згради и патишта ширум земјата. Побарувачката за работници во оваа индустрија е тесно поврзана со градежниот сектор. Недостиг на работници може да има во регионите каде што има рударски наоѓалишта и во екот на градежната активност.

Слични занимања (од ISCO-08)

▪ Каменорезец (рачни алатки) – 7113

▪ Ѕидар со камен – 7113

▪ Гравер (рачни алатки) – 7113

▪ Клесар (рачни алатки) – 7113

▪ Ракувач со машини за обработка на камен – 8114

▪ Ракувач со пила за камен – 8114

Повеќе информации

За вработување:

https://e-rabota.avrm.gov.mk

Задолженија на работното место

Ракувачите со постројки за обработка на руда и камен надгледуваат и ракуваат со машините и опремата за обработка на камен и руда за облагородување на добиените производи за директна употреба или понатамошна обработка.

Потребно образование при вработување

  • Тригодишно стручно образование
  • Основно образование и соодветна обука
  • Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

22.219 МКД

Слободни работни местa

  • 19 АВРСМ