Ракувачи со постројки за обработка на руда и камен

Ракувачи со постројки за обработка на руда и камен

Просечна месечна нето заработувачка

22.219 МКД

Заработувачка

Просечната месечна нето заработувачка за споредбена група ракувачи со постројки за руда и обработка на минерали, изнесувала 22.219 денари во октомври 2014 година.

(Извор: Државен завод за статистика, Анкета за структура на заработувачката, 2014 г.)

Задолженија на работното место

Ракувачите со постројки за обработка на руда и камен надгледуваат и ракуваат со машините и опремата за обработка на камен и руда за облагородување на добиените производи за директна употреба или понатамошна обработка.

Потребно образование при вработување

  • Тригодишно стручно образование
  • Основно образование и соодветна обука
  • Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

22.219 МКД

Слободни работни местa

  • 19 АВРСМ