РАКУВАЧИ СО ПОСТРОЈКИ ЗА ОБРАБОТКА НА РУДА И КАМЕН

РАКУВАЧИ СО ПОСТРОЈКИ ЗА ОБРАБОТКА НА РУДА И КАМЕН

Повреди и болести

Некои работни места за обработка на руда и камен може да бидат опасни. На пример, лицата што работат надвор се изложени на многу високи или ниски температури. Ракувачите кај ова занимање се соочуваат со повисоки стапки на повреди и болести од просекот. Голем број работници носат ракавици, шлемови или респиратори.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Ракувачите со постројки за обработка на руда и камен надгледуваат и ракуваат со машините и опремата за обработка на камен и руда за облагородување на добиените производи за директна употреба или понатамошна обработка.

Потребно образование при вработување

  • Тригодишно стручно образование
  • Основно образование и соодветна обука
  • Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

28.927 МКД

Слободни работни местa

  • 19 АВРСМ