Ракувачи со постројки за обработка на руда и камен

Ракувачи со постројки за обработка на руда и камен

Распоред на работата

Според евиденциите од Агенцијата за вработување, најголемиот дел  од огласите за вработување на ракувачи со постројки за обработка на руда и камен се со полно работно време.

Задолженија на работното место

Ракувачите со постројки за обработка на руда и камен надгледуваат и ракуваат со машините и опремата за обработка на камен и руда за облагородување на добиените производи за директна употреба или понатамошна обработка.

Потребно образование при вработување

  • Тригодишно стручно образование
  • Основно образование и соодветна обука
  • Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

22.219 МКД

Слободни работни местa

  • 19 АВРСМ