Обезбедување

Обезбедување

Просечна месечна нето заработувачка

Просечната месечна нето заработувачка за споредната група  541 –   Занимања за заштита на лица и имот, изнесувала 26.012 денари во 2018 година. Според статистиката на Агенцијата за вработување, во 2019 година, 88% од огласите за вработените во обезбедување и сродните занимања  се однесувале за вработувања со полно работно време.

(Извор: Државен завод за статистика, Анкета за структура на заработувачката, 2018 г.)

Задолженија на работното место

Вработените во обезбедување и сродните занимања вршат вратарски должности во станбени згради и деловни објекти, се грижат за паркинзи, чуваат куќи и друг имот од незаконско влегување, вандализам или кражба и откриваат пожари и други опасности, го одржуваат редот и ги спроведуваат прописите на јавни настани, вршат обезбедување на лица, собираат билети или вршат разводнички задачи.

Потребно образование при вработување

Средно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

26.012 МКД

Слободни работни местa

763