Обезбедување

Обезбедување

Повреди и болести

Вработените во обезбедување и сродните занимања се соочуваат со низа опасности различни од оние на просечен работник.

Обезбедувачите се со поголема веројатност да бидат смртно повредени додека работат, особено од убиство, но е помала веројатноста да претрпат нефатална повреда или болест отколку работниците воопшто.

Задолжително е придржување кон прописите за безбедност и здравје при работа  согласно работното место. Во тој случај потенцијалните опасности по работникот се сведени на минимум.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Вработените во обезбедување и сродните занимања вршат вратарски должности во станбени згради и деловни објекти, се грижат за паркинзи, чуваат куќи и друг имот од незаконско влегување, вандализам или кражба и откриваат пожари и други опасности, го одржуваат редот и ги спроведуваат прописите на јавни настани, вршат обезбедување на лица, собираат билети или вршат разводнички задачи.

Потребно образование при вработување

Средно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

26.012 МКД

Слободни работни местa

763